AVTALSBESTÄMMELSER

 

Avtalsbestämmelser gällande medlemskap hos X-Force:

Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Medlemskapet kan ej frysas utan löper enligt avtalad period. 
Medlem ansvarar helt för sin egen träning, eventuell skada vid träning eller förlust vid stöld eller inbrott.
Minimiålder för träning ensam är 16år. I målsmans sällskap gäller träning mellan 13-15år.
Åldersgränserna för träning hänvisar till året personen fyller.
Medlemskortet är en personlig värdehandling och får ej lånas ut till annan person. Vid förlust utfärdas nytt mot avgift på 50kr. 
X-Force förbehåller sig rätten för oanmäld dopingkontroll då all användning/försäljning av förbjudna preparat är strikt förbjuden. Det åligger alla medlemmar att följa av X-Force uppsatta regler. Såsom hygien, trivsel, bokningsregler m.m.
Vid fall av regelbrott kan medlem uteslutas utan återbetalning. 
X-Force förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med medlemmen. Vid ett sådant villkor återbetalas eventuell outnyttjad medlemsavgift om sådan erhållits. 

Autogiro:
Minimiålder för tecknande av autogiroavtal är 18, annars krävs målsman som både tecknare och betalare.
Autogirering sker den 27:e varje månad.
Om betalning ej sker enligt avtal spärras medlemmen från träning och kvarstående summa delges via inbetalningsavi med förhöjd träningsavgift.. Vid förändring av bankkonto eller dylikt måste X-Force och bank underrättas omgående av medlem. 

Uppsägning: 
Uppsägning kan ske efter 12 ordinarie betalningar, en månads uppsägningstid, hel kalendermånad. (ex. uppsägning sker 18:e januari, du tränar och betalar till sista februari) Uppsägningen gör skriftligen på plats hos X-Force. Uppsägning via epost accepteras ej. 

Personuppgifter: 
Genom att medlemmen lämnar sina personuppgifter till X-Force accepterar denne att X-Force lagrar och hanterar personuppgifterna enligt X-Force Personuppgiftspolicy. 

Förändningar inom verksamhet: 
X-Force förbehåller sig rätten att ändra t.ex. öppettider eller utföra ombyggnationer av träningsanlägningen samt ändring av träningsutbud. Detta berättigar ej till förändning av tecknat medlemskap, såsom återbetalning av medlemskap eller rätt till uppsägning av medlemskap. X-Force aviserar eventuella ändringar genom anslag i aktuell träningsanläggning. 

Medgivande till betalning via autogiro: 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av autogiro. Betalarens betaltjänst-leverantör är inte skyIdig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren iförväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaItjänstleverantör. 

Definition av bankdag:
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag. 

Information om betalning: 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast två bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. 

Täckning på kontot:
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. 

Stoppa betalning: (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast fyra bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren viII att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. 

Medgivandets giltighetstid:
Medgivandet gäller tillsvidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstlev erantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till autogiro:
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart av sluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.